Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. SIA «SKIN PROFI» (tālāk -“Uzņēmums”) respektē visu savu klientu (preču pircēju) tiesības, ieskaitot Uzņēmuma vietnes https://www.skeyndor.lv/ (tālāk-“Vietne”) apmeklētāju tiesības (tālāk-“Klienti”) uz privātumu, un apņemas nodrošināt viņu personas datu aizsardzību un viņu kā datu subjektu tiesības.
1.2. Šī privātuma politika reglamentē pamatprincipus un procedūras personas datu vākšanai, apstrādei un glabāšanai, ko veic uzņēmuma Klienti (ieskaitot Vietnes apmeklētājus).
1.3. Izmantojot Uzņēmuma Vietni, kā arī pasūtot Uzņēmuma piedāvātās preces un sniedzot uzņēmumam savus personas datus, Jūs piekrītat šīs privātuma politikas noteikumiem (izņemot datu apstrādes darbības, kurām būs nepieciešama Jūsu atsevišķa piekrišana). Tiek uzskatīts, ka klienti ir iepazinušies ar konfidencialitātes politiku, kad viņi reģistrējas Vietnē/klientu sistēmā, kad zem šīs politikas teksta ir atzīmēta “izvēles rūtiņa”. Ar privātuma politiku var iepazīties atkārtoti Vietnē jebkurā laikā.
1.4. Mēs turamies pie 2016. gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti un to atcelšanu Direktīva 95/46/ EK (tālāk -“regula”), Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likuma (tālāk – »FPDAL» Latvijas republikas elektronisko sakaru likums (“ESL”) un citi tieši piemērojami tiesību akti, kas regulē personas datu aizsardzību, kā arī datu aizsardzības uzraudzības iestāžu (Latvijā – Valsts datu aizsardzības inspekcija) norādījumi.

2. Kādi jēdzieni tiek izmantoti?
2.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz fizisku personu, kura ir identificēta vai ir identificējama (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, vispirms pēc tādiem identifikatoriem kā vārds un uzvārds, personas kods, atrašanās vietas datiem un interneta identifikatoriem vai arī pēc viena vai vairākām šīs fiziskās personas fiziskajām, fizioloģiskām, ģenētiskām, garīgām, ekonomiskām, kultūras vai sociālām pazīmēm.
2.2. Datu subjekts – fiziska persona – Uzņēmuma klients (ieskaitot Vietnes apmeklētājus), kura personas datus Uzņēmums ievāc.
2.3. Datu subjekta piekrišana – jebkura brīvi sniegta konkrēta un nepārprotama datu subjekta vēlmes izpausme, izmantojot paziņojumu vai nepārprotamu piekrišanu ar viņu saistīto personas datu apstrādi.
2.4. Datu apstrāde – jebkura darbība vai darbību secība, ko veic ar automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem attiecībā uz personas datiem vai personas datu kopām, piemēram, vākšana, reģistrēšana, šķirošana, sistematizēšana, glabāšana, pielāgošana vai mainīšana, iegūšana, piekļuve, izmantošana, izpaušana pārsūtot, izplatīšana vai citāda veida datu pieejamība, ieskaitot datu salīdzināšanu vai apvienošanu, ierobežošanu, dzēšanu vai iznīcināšanu.
2.5. Datu apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai jebkura cita institūcija, kas Datu pārziņa vārdā apstrādā personas datus.
2.6. Datu pārzinis – SIA «SKIN PROFI», uzņēmums, kas reģistrēts saskaņā ar Latvijas likumiem, kods 40203470129, juridiskā adrese Cēsu iela 31, K-3, LV-1012, Rīga, Latvija, dati, par kuru tiek krāti un glabāti Juridisko personu reģistrā.
2.7. Sīkdatne (ang. cookie) – neliela tekstuālas informācijas daļiņa, kas tiek automātiski izveidota pārlūkojot Vietni, un tiek saglabāts Jūsu datorā vai citā ierīcē.
2.8. Tiešais mārketings – darbība, kurā tiek piedāvātas preces un pakalpojumi personām pa pastu, tālruni vai citiem tiešiem līdzekļiem un/vai tiek lūgts viņu viedoklis par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

3. Kādu personisko informāciju par Jums mēs apkopojam?
3.1. Uzņēmums apkopo un turpina apstrādāt šādus personas datus, kurus Jūs sniedzat, reģistrējoties un/vai pasūtot preces Vietnē vai savādāk pasūtot – Jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, datus, kas saistīti ar piegādi, piemēram, informācija par precēm un pasūtījumiem, rēķinu numuri, rēķina rekvizīti, maksājuma dati, piekrišana un nepiekrišana personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, paroles, jebkura cita dati, kurus Jūs sniedzat papildus savai iniciatīvai, reģistrējoties un/vai pasūtot preces vai pārvaldot pasūtījumus.
3.2. 3.1. Jūsu personas dati, kas norādīti šajā punktā, tiek glabāti tik ilgi, kamēr notiek sadarbība starp uzņēmumu un Jums (pasūtījuma veikšanas laikā), un 10 (desmit) gadus pēc šī perioda beigām.
3.3. Uzņēmums vāc un turpina apstrādāt šos personas datus, kurus Jūs netieši sniedzat, reģistrējoties un/vai pasūtot preces Vietnē, šie dati tiek automātiski savākti no datoriem un/vai mobilajām ierīcēm, kuras izmantojat, lai piekļūtu Vietnei: IP adreses un pieteikšanās laikus, lietotāja izmantoto pārlūkprogrammu un versiju, Vietnes, kuras apmeklējāt pirms piekļuves mūsu Vietnei, piemēram, datus, kas savākti, izmantojot sīkdatnes, un līdzīgas tehnoloģijas, kas saistītas ar tīmekļa pārlūkošanu u.t.t.
3.4. 3.3. punktā Jūsu norādītie personas dati tiek glabāti visu laiku starp Uzņēmumu un Jums (pasūtīšanas laikā) un, atkarībā no datiem, vienu gadu pēc šī perioda beigām. Šos datus var uzglabāt ilgāk, ja šādam glabāšanas periodam ir citi juridiski iemesli.

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus?
4.1. Iepriekš minētos personas datus Uzņēmums apstrādā šiem datu apstrādes nolūkiem: pasūtījumu apstrāde un administrēšana, Uzņēmuma klientu identificēšana Uzņēmuma informācijas sistēmās, reģistrācija Vietnē un pieslēgšanās savam kontam, preču pasūtīšanas mērķiem, grāmatvedības dokumentu kārtošanai, saziņai ar Jums par līgumsaistību izpildi, tiešā mārketinga mērķiem (tikai ar datu subjektu iepriekšēju piekrišanu).

5. Kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus?
5.1. Mēs garantējam, ka Jūsu personas dati tiks: apstrādāti likumīgā, godīgā un caurskatāmā veidā, tiek vākti noteiktiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem un netiek tālāk apstrādāti ar šiem mērķiem nesaderīgā veidā, adekvāti, atbilstoši un tikai tiem nolūkiem, kuriem tie tiek apstrādāti. (Datu samazināšanas princips), precīzs un vajadzības gadījumā atjaunināts (piemērojamais princips), apstrādāts tādā veidā, lai nodrošinātu pienācīgu personas datu drošību, ieskaitot aizsardzību pret neatļautu vai nelegālu apstrādi, nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu (tiek piemērota integritāte un konfidencialitāte).

6. Kādas datu subjektu tiesības Jums ir?
6.1. Jums ir šādas datu subjektu tiesības, kuras mēs izmantosim pēc Jūsu pieprasījuma (uz e-pastu uz info@skeyndor.lv; pa pastu uz Cēsu iela 31, K-3, LV-1012, Rīga, Latvija), kur Jūs esat pienācīgi apstiprinājis savu identitāti: iepazīties ar saviem personas datiem un kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt rediģēt neprecīzu informāciju, kas attiecas uz Jums, kā arī pieprasīt, lai Uzņēmums dzēstu ar Jums saistītos personas datus, ja: a. tie vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika savākti vai kā citādi apstrādāti, b. Jūs atsaucat savu piekrišanu, un Jūsu personas datu apstrādei nav cita juridiska pamata, c. nelikumīga personas datu apstrāde; d. citi regulā paredzētie iemesli; pieprasīt uzņēmumam ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, iegūt ar Jums saistītus personas datus sistemātiskā, parasti izmantojamā un datorlasāmā formātā, ko esat sniedzis uzņēmumam (Jums ir arī tiesības pieprasīt, lai uzņēmums pārsūta Jūsu personas datus citam pārzinim) Ar Jums saistītie personas dati tiks apstrādāti (piemēram, izmantojot tiešo mārketingu vai citādi).
6.2. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja uzskatāt, ka ir pārkāptas Jūsu kā datu subjekta tiesības, varat iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai. Plašāku informāciju par Valsts datu aizsardzības inspekciju un sūdzību izskatīšanu var atrast šeit: https://www.dvi.gov.lv/lv/

7. Kā mēs apstrādājam personas datus tiešā mārketinga nolūkiem?
7.1. Tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu un saskaņā ar ELS, FPDAL, kā arī Regulas nolikumu mēs Jums nosūtīsim Uzņēmuma jaunumus e-pasta veidā un (vai) interesēsimies par esošo pakalpojumu kvalitāti.
7.2. Mēs tiešā mārketinga nolūkos apstrādājam šādus Jūsu personas datus: vārds,uzvārds, e-pasta adrese.
7.3. Jūsu personas dati tiek glabāti tiešā mārketinga nolūkos, līdz Jūs atsakāties saņemt tiešā mārketinga paziņojumus.

8. Kam mēs sniedzam Jūsu personas datus?
8.1. Uzņēmuma darbiniekiem ir pieeja Jūsu personas datiem tikai tad, ja tas ir nepieciešams viņu pienākumu veikšanai, un tikai tad, ja darbinieks ir apņēmies ievērot konfidencialitāti.
8.2. Uzņēmums var sniegt Jūsu personas datus: Datu pārziņiem, kuri sniedz pakalpojumus Uzņēmumam un apstrādā Jūsu personas datus Uzņēmuma vārdā un tā vai Jūsu labā, tiesībaizsardzības iestādēm, ja ir juridisks pamats, citām trešajām personām ar Jūsu piekrišanu.
8.3. Mēs pieņemam darbā tikai tos Datu pārziņus, kuri nodrošina, ka tiek veikti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tam, lai datu apstrāde atbilstu regulas prasībām un tiktu aizsargātas Jūsu kā Datu subjekta tiesības.
8.4. Mēs atzīmējam, ka iepriekšminētajiem apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem.
8.5. Datu apstrādātājs nedrīkst nodarbināt citu Datu apstrādātāju bez Uzņēmuma (Datu pārziņa) iepriekšējas konkrētas vai vispārējas rakstiskas atļaujas.
8.6. Jūsu personas dati var tikt sniegti arī, atbildot uz oficiālajiem valsts iestāžu un tiesu pieprasījumiem, bet tikai pēc tam, kad esam pārliecinājušies par šo pieprasījumu likumību. 9. Kā jūs varat izdzēst savus datus?
9.1. Jūsu personas dati var tikt dzēsti, ja tie pašlaik netiek apstrādāti mērķiem, kādiem tie tika vākti, piem. pasūtījuma izpilde, pasūtījuma piegāde.
9.2. Jūs varat pieprasīt savu personas datu dzēšanu šādos veidos:
9.2.1. rakstot mums e-pastu. e -pasts: info@skeyndor.lv
9.2.2. sazinieties ar mums pa tālruni: +37122440342

Bezmaksas piegāde uz pasta automātiem

Neatkarīgi no pirkuma summas

Bezmaksas paraugi ar katru pasūtījumu

Lieliska iespēja izmēģināt jaunus produktus!

Ātra piegāde

Preces tiek nosūtītas 1-2 darba dienu laikā